Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden TitaanTrade

1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden van Leverancier met betrekking tot TitaanTrade;

Leverancier: De eenmanszaak TitaanTrade (KvK-dossiernummer 57420726). Statutair gevestigd te Soesterberg;

Koper: De natuurlijke persoon – niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf-, met wie Leverancier een Overeenkomst op afstand heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is, alsmede diens gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen;

Partij(en): TitaanTrade en de Koper, dan wel een van hen, die een Overeenkomst op afstand hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn;

Overeenkomst op afstand: Het gezamenlijke besluit van Partijen tot het aangaan van een overeenkomst waarbij TitaanTrade toezegt, onder toepasselijkheid van de Voorwaarden, te leveren tegen een door Koper te verrichten betaling, waarbij in het kader van een door TitaanTrade georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikt gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand, zonder dat de Partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn;

Aanbod: Ieder aanbod van TitaanTrade aan Koper tot het aangaan van een Overeenkomst op afstand;

Herroepingrecht: De mogelijkheid voor Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn Herroepingrecht;

Dag: Kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat Koper of TitaanTrade in staat stel om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Gegevens Leverancier

TitaanTrade

Bezoek & Postadres: (bezoek uitsluitend op afspraak)

Veldmaarschalk Montgomeryweg 38

3769 BJ Soesterberg

Telefoonnummer: +31346830980

Mobiel nummer: +31683448855

Email: info@titaantrade.nl

KvK-nummer: 57420726

BTW-nummer: NL176311919B01

 

3 TOEPASSELIJKHEID

3.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TitaanTrade met betrekking tot de levering van titanium en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Partijen.

3.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij TitaanTrade zijn in te zien en zij op verzoek van Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van artikel 3.2 en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Voorwaarden langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden door TitaanTrade.

4 HET AANBOD

4.1 Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

4.2 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van TitaanTrade. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Koper mogelijk te maken. Als TitaanTrade gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van titanium. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden TitaanTrade niet.

4.3 Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

(a) de prijs exclusief belastingen;

(b) de eventuele kosten van aflevering;

(c) de wijze waarop de Overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

(d) de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst of afstand;

(e) de termijn voor aanvaarding van het Aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

(f) de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de Techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

(g) indien de Overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor Koper te raadplegen is;

(h) de wijze waarop Koper voor het sluiten van de Overeenkomst of afstand van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst op afstand tot stand komt;

(i) de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst op afstand kan worden gesloten.

5 DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het Aanbod van TitaanTrade en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien Koper het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TitaanTrade onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Koper de Overeenkomst op afstand ontbinden.

5.3 Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft TitaanTrade passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, zal TitaanTrade daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 TitaanTrade kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien TitaanTrade op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand (toch) niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Webwinkel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.6 TitaanTrade behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Koper het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

5.7 TitaanTrade zal aan Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

(a) het bezoekadres van de vestiging van TitaanTrade waar Koper met klachten terecht kan;

(b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Koper van het Herroepingrecht gebruik kan maken;

(c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

(d) de in artikel 4.3 van de Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij TitaanTrade deze gegevens al aan Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst op afstand.

 

5.7 Alle door TitaanTrade genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Webwinkel bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Webwinkel schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

5.8 Overschrijding van de door TitaanTrade opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

6 HERROEPINGSRECHT

6.1 Bij de aankoop van titanium heeft Koper de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste zeven (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het titanium door of namens Koper.

6.2 Tijdens deze termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het titanium en de verpakking. Hij zal het titanium slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het titanium wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het titanium met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan TitaanTrade retourneren, conform de door TitaanTrade verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

7.1 Indien Koper gebruik maakt van zijn Herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal TitaanTrade dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8 DE PRIJS

8.1 Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van TitaanTrade niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

8.2 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.3 Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien TitaanTrade dit bedongen heeft en:

(a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

(b) Koper de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8.4 De in het aanbod van TitaanTrade genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

9 CONFORMITEIT EN GARANTIE

9.1 TitaanTrade staat er voor in dat het titanium voldoet aan de Overeenkomst op afstand, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Met inachtneming van de hiervoor genoemde beperkingen verstrekt TitaanTrade geen garantie op titanium, tenzij anders is aangegeven. Deze garantie geldt niet indien het gebrek is te wijten aan:

a) beschadiging door opzet of nalatigheid;

b) onoplettendheid;

c) normale slijtage.

9.3 Alle eventuele garantieaanspraken komen te vervallen indien derden zonder schriftelijke toestemming van TitaanTrade herstel- of andere werkzaamheden aan het materiaal hebben verricht.

10 LEVERING

10.1 TitaanTrade zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van titanium.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan TitaanTrade kenbaar heeft gemaakt.

10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van de Voorwaarden is vermeld, zal TitaanTrade geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig (7) dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk één (1) week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden, zonder dat Koper daarbij recht heeft op enige schadevergoeding door TitaanTrade.

10.4 In geval van ontbinding op grond van artikel 10.3 zal TitaanTrade het bedrag dat Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van TitaanTrade berust tot het moment van bezorging aan Koper bij TitaanTrade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

11 BETALING

11.1 Voor zover niet eerder of later is overeengekomen, dienen de door Koper verschuldigde bedragen aan Leverancier te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na bezorging van het TitaanTrade.

11.2 Wanneer door TitaanTrade vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

11.3 Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TitaanTrade te melden.

11.4 Bij niet-betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is Koper – behoudens wettelijke beperkingen – aan TitaanTrade een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.

11.5 Indien Koper ook na daartoe door TitaanTrade schriftelijk of per e-mail te zijn aangemaand niet tot betaling overgaat, dan wordt het verschuldigde bedrag met buitengerechtelijke incassokosten verhoogd in overeenstemming met de Staffel incassokosten in rolzaken sector kanton per 1 februari 2008, althans het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst op afstand geldende Staffel. Dit betekent concreet – op basis van de Staffel per 1 februari 2010 – een verhoging met buitengerechtelijke incassokosten van:

• € 37,00 voor openstaande bedragen t/m € 250,00

• € 75,00 voor bedragen van € 250,01 t/m € 500,00

• € 150,00 voor bedragen van € 500,01 t/m € 1.250,00

• € 300,00 voor bedragen van € 1.250,01 t/m € 2.500,00

• € 450,00 voor bedragen van € 2.500,01 t/m € 3.750,00

• € 600,00 voor bedragen van € 3.750,01 t/m € 5.000,00

12 KLACHTEN

12.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst op afstand moeten door Koper binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TitaanTrade, nadat Koper de gebreken heeft geconstateerd. Een klacht kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden ingediend bij TitaanTrade.

12.2 Bij TitaanTrade ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TitaanTrade binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.3 Indien enige klacht tussen Partijen niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenbeslechting als bedoeld in artikel 15.2.

13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

TitaanTrade blijft volledig eigenaar van het titanium totdat de Koper al hetgeen zij aan TitaanTrade is verschuldigd, volledig heeft voldaan.

14 AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Indien TitaanTrade aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 TitaanTrade is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TitaanTrade is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.3 TitaanTrade is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. In dat geval is de aansprakelijkheid van TitaanTrade beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.4 TitaanTrade is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

14.5 De aansprakelijkheid van TitaanTrade is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

14.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TitaanTrade of haar leidinggevende ondergeschikten.

15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

15.1 Op overeenkomsten op afstand tussen TitaanTrade en Koper waarop de Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 De volgens de Nederlandse wetgeving bevoegde rechter is bevoegd om kennis te nemen van en te beslissen over geschillen tussen TitaanTrade en Koper inzake de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst om afstand (met betrekking tot TitaanTrade) en/of de uitleg van de Voorwaarden.